Naprava ni podprta! Pogosta vprašanja .

Splošni pogoji za storitev A1 NOW

Nazaj na glavno stran

Pogoji uporabe

Splošni pogoji za storitev A1 NOW

Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi storitev A1 NOW – vse v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike in Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma  v skladu s Posebnimi pogoji za izvajanje predplačniških storitev ter Posebnimi pogoji za uporabo spletne strani A1.si, Pogoji za rabo piškotkov na spletni strani in temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW ter veljavnimi predpisi.

Vsebina Splošnih pogojev za storitev A1 NOW je naslednja:

I. OPIS STORITVE A1 NOW

I.1. A1 svojim Naročnikom in Predplačniškim uporabnikom (v nadaljevanju Naročniki in Predplačniški uporabniki skupaj tudi: Končni uporabniki) zagotavlja Storitev A1 NOW (v nadaljevanju tudi: Storitev), ki je pretočna (streaming) storitev, dostopna na spletnem naslovu www.A1now.si, ki Končnim uporabnikom omogoča dostop do spletne videoteke in televizije iz ponudbe A1 TV, vključno z možnostjo ogleda izbranih televizijskih programov za 7 dni nazaj. Storitev je Končnim uporabnikom dostopna na Območju Republike Slovenije in je po svoji naravi storitev zagotavljanja digitalnih vsebin. Opis Storitve je dostopen na spletni strani www.A1now.si.

II. REGISTRACIJA NA STORITEV IN BREZPLAČNO POSKUSNO OBDOBJE

II.1. Naročniki in Predplačniški uporabniki, ki se želijo registrirati na Storitev, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ob registraciji morajo biti polnoletni,
 • razpolagati morajo z veljavnim plačilnim sredstvom, skladno s plačilnimi pogoji, ki so objavljeni na A1now.si,
 • izpolnjevati morajo druge pogoje, ki so določeni v nadaljevanju teh Splošnih pogojev za storitev A1 NOW.

II.2. Naročniki in Predplačniški uporabniki se na Storitev registrirajo preko spletne strani www.A1now.si. Ob registraciji morajo Naročniki in Predplačniški porabniki potrditi, da se strinjajo s temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW. Naročnik oz. Predplačniški uporabnik s sprejemom teh Splošnih pogojev za storitev A1 NOW in registracijo na Storitev tudi izrecno potrjuje, da se strinja s plačilom Storitve v višini in pod pogoji kot je to določeno v nadaljevanju teh Splošnih pogojev za storitev A1 NOW.

Če se posamezni Naročnik oz. Predplačniški uporabnik s temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW ne strinja oziroma jih ne potrdi, Storitve ne more uporabljati.

II.3. Ob registraciji mora Naročnik oziroma Predplačniški uporabnik pravilno in popolno vpisati svoje podatke v vsa obvezna polja. A1 ima pravico preveriti pravilnost vpisanih podatkov, kakor tudi zahtevati od posameznega Naročnika oziroma Predplačniški uporabnika, da mu na ustrezen način izkaže pravilnost vpisanih podatkov, ter si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, če ugotovi, da vpisani podatki niso pravilni oz. popolni.

II.4. Pogodbeno razmerje med A1 in Končnim uporabnikom je sklenjeno v trenutku, ko se Končni uporabnik uspešno registrira na Storitev. A1 Končnemu uporabniku omogoči dostop do Storitve v trenutku, ko je pogodbeno razmerje sklenjeno. 

II./5. A1 vsem Končnim uporabnikom zagotavlja eno mesečno brezplačno poskusno obdobje (v nadaljevanju: poskusno obdobje). Končni uporabnik lahko v poskusnem obdobju kadar koli odstopi od pogodbe brez stroškov in drugih obveznosti. Če se Končni uporabnik ob poteku poskusnega obdobja odloči za nadaljevanje uporabe Storitve, lahko po tem trenutku registracijo na Storitev odpove po postopku, ki je opisan v točki XI. teh Splošnih pogojev za storitev A1 NOW.       

II.6. A1 Končnemu uporabniku na elektronski naslov, ki ga je Končni uporabnik vpisal ob registraciji, pošlje potrdilo o sklenitvi pogodbenega razmerja, to je podatke o registraciji na Storitev ter te Splošne pogoje za storitev A1 NOW, s čimer mu je zagotovljena tudi možnost, da potrdilo o sklenitvi pogodbenega razmerja natisne ali shrani v elektronski obliki.

III. PONUDBA STORITVE A1 NOW

III.1. Storitev omogoča Končnim uporabnikom dostop do določenih vsebin (npr. televizijskih kanalov, serij, oddaj) na območju Republike Slovenije ter skladno z vsakokratno ponudbo vsebin, kot jo določa A1, in sicer preko spletne strani www.A1now.si, kakor tudi preko iOS in Android aplikacije.

III.2. A1 ima pravico do spremembe ponudbe oziroma vsebine Storitve A1 NOW, in sicer ima med drugim tudi pravico do zmanjšanja števila televizijskih programov ter do ukinitve ali zamenjave določenih serij, oddaj oziroma vsebin.

III.3. V okviru Storitve A1 ponuja tudi vsebine (npr. televizijske programe, oddaje, serije) tretjih ponudnikov. A1 za vsebine tretjih ponudnikov ne prevzema nobene odgovornosti.

III.4. Vsi televizijski programi ter video in druge vsebine, ki so Končnim uporabnikom dostopni preko Storitve A1 NOW, so avtorsko zaščiteni in se lahko uporabljajo samo za zasebne in nekomercialne namene. Televizijske programe ter video in druge vsebine, ki so dostopni preko Storitve A1 NOW je prepovedano javno prikazovati, javno objavljati ter na kakršen koli drug način dajati na voljo javnosti. Prav tako je prepovedano njihovo kopiranje, razmnoževanje, shranjevanje in kakršno koli drugo razpolaganje z njimi.

III.5. Za mladoletne osebe so dolžni njihovi straši oziroma skrbniki poskrbeti, da imajo dostop samo do tistih vsebin, ki so primerne njihovi starosti in zrelosti. Straši oziroma skrbniki so dolžni poskrbeti za to, da je mladoletnim osebam onemogočen dostop do vsebin, ki zanje niso primerne.

IV. POGOJI ZA UPORABO STORITVE A1 NOW

IV.1. Za uporabo Storitve mora imeti Končni uporabnik zagotovljen kvaliteten dostop do interneta. Končni uporabniki so seznanjeni z dejstvom, da je kakovost Storitve odvisna od kakovosti interneta. Končni uporabniki so prav tako seznanjeni z dejstvom, da prenos podatkov ni vključen v mesečno naročnino na Storitev ter da jim pri uporabi Storitve lahko nastanejo dodatni stroški, povezani z dostopom do interneta in prenosom podatkov.  Te stroške Končni uporabniki plačajo neposredno svojemu ponudniku interneta, skladno z njegovim vsakokratnim cenikom, oziroma prenos podatkov preko mobilnega interneta Končnemu uporabniku obračuna A1 skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na www.A1now.si.

Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji dostopa do interneta so objavljene na www.A1now.si.

IV.2. Glede na dejstvo, da ima uporaba Storitve A1 NOW za posledico povečan obseg prenosa podatkov, A1 Končnemu uporabniku svetuje, da z namenom optimizacije stroškov, uporabi eno izmed naslednjih možnosti: zakup večjega paketa mobilnega interneta; dostop do interneta preko hišnega priključka; uporaba brezžičnega (WiFi) dostopa do interneta, za katerega ima Končni uporabnik že sklenjen dogovor z ponudnikom interneta; uporaba brezplačnih Hot Spot točk.

IV.3. Storitev je mogoče uporabljati  preko pametnih telefonov in tablic na Android in iOS operacijskih sistemih ter na osebnem računalniku preko spletnega brskalnika (v nadaljevanju tudi: sprejemne naprave). Končni uporabnik mora pred začetkom uporabe Storitve preveriti, ali je sprejemna naprava, preko katere želi uporabljati Storitev, primerna za uporabo Storitve. Tehnične lastnosti sprejemnih naprav, ki so potrebne za uporabo Storitve, so dostopne na spletni strani www.A1now.si.

IV.4. Končni uporabnik je dolžan poskrbeti za pravilno delovanje sprejemne naprave. Pogoj za uporabo Storitve je, da je sprejemna naprava priključena na internet, kakor tudi, da ima nameščeno ustrezno aplikacijo in po potrebi tudi dodatno programsko opremo (glede na vrsto sprejemne naprave). Pred namestitvijo aplikacije mora Končni uporabnik preveriti ustreznost ter stanje sprejemne naprave (predvsem, da ima Končni uporabnik na sprejemni napravi dovolj prostora za uspešno namestitev aplikacije). Seznam podprtih naprav in operacijskih sistemov je objavljen na spletni strani www.A1now.si.

IV.5. Storitev A1 NOW lahko Končni uporabnik uporablja na največ pet različnih sprejemnih napravah, pri čemer Storitve ni mogoče uporabljati na več sprejemnih napravah istočasno, pač pa je to mogoče samo na eni sprejemni napravi.

V. PLAČILO IN PLAČILNI POGOJI

V.1. Informacije o mesečni naročnini na Storitev A1 NOW, možnih načinih plačila, obračunskem obdobju in plačilnih pogojih so dostopni na spletni strani www.A1now.si.

V.2. Mesečno naročnino na Storitev bo A1 Naročnikom zaračunaval v okviru mesečnih računov, s katerimi A1 Naročnikom zaračunava druge Elektronske komunikacijske storitve, za katere ima Naročnik sklenjeno Naročniško oz. drugo ustrezno pogodbo z A1.  

Mesečna naročnina na Storitev se Predplačniškim uporabnikom odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. Predplačniški uporabnik mora zagotoviti, da ima vsak mesec na dan obračuna zadostno dobroimetje na svojem predplačniškem računu, v nasprotnem primeru mu A1 onemogoči dostop do Storitve.  

V.3. Končni uporabniki so dolžni redno in pravočasno izpolnjevati vse svoje plačilne obveznosti iz naslova uporabe Storitve, v nasprotnem primeru ima A1 pravico izvesti vse postopke in ukrepe skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnimi pogoji za izvajanje predplačniških storitev.

VI. PRAVICA DO UGOVORA

VI.1. Ugovore Končnih uporabnikov iz naslova zagotavljanja Storitve, plačil in drugih vprašanj v zvezi s Storitvijo, A1 rešuje po postopku skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnimi pogoji za izvajanje predplačniških storitev.

VII. DOSEGLJIVOST STORITVE

VII.1. A1 si bo prizadeval, da bo Storitev A1 NOW Naročnikom in Uporabnikom na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu, vendar pa A1 ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti za primer prekinitev in izpadov v delovanju Storitve. A1 si pridržuje pravico do prekinitve dostopa do Storitve A1 NOW zaradi tehničnih razlogov, nujnih popravil, vzdrževanja in iz drugih utemeljenih razlogov.

VII.2. Za uporabo Storitve je potreben dostop do interneta. Porabljena količina mobilnih podatkov ni vključena v ceno naročnine Storitve A1 NOW.

VII.3. Storitev je dostopna na območju Republike Slovenije. Končni uporabnik v času, ko se nahaja v tujini, Storitve ne more uporabljati oz. je dostop do Storitve omejen. Končni uporabnik je prav tako seznanjen z dejstvom, da bo moral v primeru uporabe Storitve v tujini za prenos podatkov plačati ceno kot jo za gostovanje zaračunajo A1 roaming partnerji. Ceniki za gostovanje v tujini so objavljeni na https://www.A1.si/tujina.

VIII. OBVEZNOST KONČNIH UPORABNIKOV IN OMEJITEV DOSTOPA DO STORTIVE

VIII.1. Končni uporabniki so:

 • dolžni Storitev uporabljati skladno s temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW in veljavnimi predpisi ter skladno z njenim namenom;
 • se dolžni pri uporabi Storitve vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko povzročila škodo ali imela za posledico kršitev katere koli pravice A1 ali katere koli tretje osebe (npr. kršitev pravic intelektualne lastnine ponudnikov vsebin).

VIII.2. A1 ima pravico, da Končnemu uporabniku omeji dostop do Storitve oziroma da odstopi od pogodbenega razmerja s takojšnjim učinkom, če za to obstojijo utemeljeni razlogi, zlasti pa v naslednjih primerih:

 • če obstaja utemeljen sum, da Končni uporabnik Storitve ne uporablja skladno s temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW in veljavnimi predpisi in/ali skladno z njenim namenom,
 • če obstaja utemeljen sum, da Končni uporabnik s svojim ravnanjem povzroča škodo oziroma krši pravice A1 ali katere koli tretje osebe,
 • če Končni uporabnik zamuja s plačilom katere koli svoje plačilne obveznosti iz naslova registracije na Storitev oziroma njene uporabe,
 • če Končni uporabnik nima na razpolago veljavnega plačilnega sredstva, skladno s plačilnimi pogoji, ki so objavljeni na A1now.si,
 • če Končni uporabnik izgubi plačilno in/ali poslovno sposobnost.

IX. POSREDOVANJE INFORMACIJ

IX.1. A1 Končnim uporabnikom obvestila in druge pomembne informacije (vključno s pravno zavezujočimi obvestili) pošilja po elektronski pošti, SMS-ih in/ali preko drugih elektronskih medijev (npr. račune, obvestila o omejitvi dostopa do Storitve ali odstopu od pogodbenega razmerja). Šteje se, da je Končni potrošnik obvestilo oziroma informacijo prejel, če ju je A1 Končnemu uporabniku poslal na način, ki zagotavlja, da bi se Končni uporabnik v običajnih razmerah z obvestilom oziroma informacijo lahko seznanil (npr. SMS) ali do njiju dostopil (npr. elektronska pošta).

X. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

X.2. Za varstvo osebnih podatkov in njihovo obdelavo se neposredno uporabljajo določbe Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebnih pogojev za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnih pogojev za izvajanje predplačniških storitev.

XI. TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED

XI.1. Pogodbeno razmerje med A1 in Končnim uporabnikom je sklenjeno za nedoločen čas.

XI.2. Končni uporabnik lahko Storitev A1 NOW odpove preko spletne strani www.A1now.si, in sicer tako, da v zavihku »Moj račun« označi možnost »Preklic naročnine«. Če Končni uporabnik Storitev odpove znotraj obračunskega obdobja,  odpoved začne učinkovati z zaključkom obračunskega obdobja, prav tako lahko Storitev uporablja do zaključka obračunskega obdobja.   A1.

XII. KONČNE DOLOČBE

XII.1. Za vsa vprašanja, ki s temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW niso urejena, se uporabljajo:

 • A1 Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebni pogoji za izvajanje predplačniških storitev ter
 • Posebni pogoji za uporabo spletne strani A1.si in Pogoji za rabo piškotkov na spletni strani.

Ti Splošni pogoji za storitev A1 NOW so del oziroma veljajo kot del Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnih pogojev za izvajanje predplačniških storitev.

XII.2.  A1 sme te Splošne pogoje za storitev A1 NOW, kakor tudi vsebino Storitve, ponudbo v okviru Storitve ter ceno Storitve, načine plačila, obračunsko obdobje in plačilne pogoje kadar koli spremeniti, pri čemer bo o vsaki taki spremembi obvestil Končne uporabnike ter ravnal skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnimi pogoji za izvajanje predplačniških storitev.

XII.3. V primeru neskladja med Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev oziroma Posebnimi pogoji za izvajanje predplačniških storitev in temi Splošnimi pogoji za storitev A1 NOW, veljajo ti Splošni pogoji za storitev A1 NOW.

XII.4. Ti Splošni pogoji za storitev A1 NOW pričnejo veljati 20. 4. 2017. Za Končne uporabnike, ki imajo na dan 20. 4. 2017 že sklenjeno pogodbo velja, da po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb pogodbe, to je na dan 20.05.2017, ti Splošni pogoji za storitev A1 NOW v celoti nadomestijo do tedaj veljavne pogoje.

XII.5. Storitev A1 NOW izvaja družba:

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.

Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1196332000

Telefonska številka: 040 404040

Elektronski naslov: info@A1.si

A1 Slovenija, d.d.